C&C++   发布时间:2022-04-13  发布网站:大佬教程  code.js-code.com
大佬教程收集整理的这篇文章主要介绍了C语言读取写入CSV文件 [三] 进阶篇——读取CSV文件大佬教程大佬觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

本系列文章目录

[一] 基础篇

[二] 进阶篇——写入CSV

[三] 进阶篇——读取CSV


处理读取得到的数据

在基础篇中,仅仅是将数据读取出来然后输出,并未将其转换为相应的数据类型。对于整数,我们可以使用 atoi()atol()atoll() 函数分别将字符串转换为 intlonglong long类型;对于浮点数,我们可以使用 atof() 函数将字符串转换为 double 类型;而对于字符串,我们只需要使用 strdup() 进行复制一下即可。

利用结构体来保存数据

在同一个 CSV 中的数据是具有相关性的,因此最好的方式是将构建一个结构体,利用结构体的成员来记录CSV文件不同列的数据。例如 CSV 文件内容如下:

ID,Name,Points
1,qwe,1.1
2,asd,2.200000

可以用如下的结构体进行记录:

struct student {
  int id;
  char *name;
  double point;
};

结合上一小节处理读取得到的数据,那么最后的代码如下:

点击查看3-1.c完整代码
// 3-1.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <String.h>

char* get_field(char *line, int num);
char* remove_quoted(char *str);

struct student {
  int id;
  char *name;
  double point;
};

void print_student_info(struct student *stu);

int main()
{
  FILE *fp = fopen("tmp.csv", "r");
  if (fp == NULL) {
    fprintf(stderr, "fopen() failed.\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  char row[80];
  char *token;

  fgets(row, 80, fp);
  char *header_1 = get_field(strdup(row), 1);
  char *header_2 = get_field(strdup(row), 2);
  char *header_3 = get_field(strdup(row), 3);
  printf("%s\t%s\t%s", header_1, header_2, header_3);

  char *tmp;
  struct student stu;
  while (fgets(row, 80, fp) != NULL) {
    tmp = get_field(strdup(row), 1);
    stu.id = atoi(tmp);

    tmp = get_field(strdup(row), 2);
    stu.name = strdup(tmp);

    tmp = get_field(strdup(row), 3);
    stu.point = atof(tmp);

    print_student_info(&stu);
  }

  fclose(fp);
  return 0;
}

char* get_field(char *line, int num)
{
  char *tok;
  tok = strtok(line, ",");
  for (int i = 1; i != num; i++) {
    tok = strtok(NULL, ",");
  }
  char *result = remove_quoted(tok);

  return result;
}

char* remove_quoted(char *str)
{
  int length = strlen(str);
  char *result = malloc(length + 1);
  int index = 0;
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    if (str[i] != '\"') {
      result[index] = str[i];
      index++;
    }
  }
  result[index] = '\0';
  return result;
}

void print_student_info(struct student *stu)
{
  printf("%d\t%s\t%f\n", stu->id, stu->name, stu->point);
}

运行上述代码得到的结果如下:

$ clang 3-1.c -o 3-1  
$ ./3-1 
ID   Name  Points
1    qwe   1.100000
2    asd   2.200000

识别被包裹的字段

[二] 进阶篇——写入CSV中提到过包裹的概念,包裹的主要作用是为了能够让字段中包含一些特殊字符(如逗号、双引号等)。下面用包裹的字段中含有分隔符即逗号为例,来讲解如何识别被包裹的字段。

因为被包裹的字段中存在逗号,若再用 strtok() 函数来进行解析,则会将包裹的字段截断。因此处理方式应该为逐个去遍历字符串,当出现双引号(")时,作一个标记,直到再遇到下一个双引号时取消标记。编写了一个名为 char** get_field_arr(char *linE) 的解析函数,返回的是一个字符串数组。在只给定某行CSV的字符串时,无法确定其存在的字段数量,进而无法分配合适的空间供保存结果,因此还需要另一个 int count_field(char *linE) 函数来计算的字段数量。

处理字段开头和结尾处的空格和制表符

在本文中,我们采用 RFC 4180 标准中的规定,需要保留字段开头和结尾处的空格和制表符,具体实现上比不保留这些字符容易很多,只需要把空格和制表符视为普通的字符一样,进行保存即可。最后的代码如下:

点击查看3-2.c完整代码
// 3-2.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <String.h>

int count_field(const char *linE); 
char** get_field_arr(const char *linE);

struct student {
  int id;
  char *name;
  double point;
};

void print_student_info(struct student *stu);

int main()
{
  const char *line = " \"4\",def,\"4.4\" \0";

  int count = count_field(linE);
  char **result = get_field_arr(linE);
  printf("--- Parse line result ---\n");
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    printf("result[%d] = %s\n", i, result[i]);
  }

  struct student stu;
  stu.id = atoi(result[0]);
  stu.name = strdup(result[1]);
  stu.point = atof(result[2]);
  print_student_info(&stu);
  
  return 0;
}

int count_field(const char *linE) {
  const char *p_line = line;
  int count = 1, is_quoted = 0;

  for (; *p_line != '\0'; p_line++) {
    if (is_quoted) {
      if (*p_line == '\"') {
        if (p_line[1] == '\"') {
          p_line++;
          conTinue;
        }
        is_quoted = 0;
      }
      conTinue;
    }

    switch(*p_linE) {
      case '\"':
        is_quoted = 1;
        conTinue;
      case ',':
        count++;
        conTinue;
      default:
        conTinue;
    }
  }

  if (is_quoted) {
    return -1;
  }

  return count;
}

char** get_field_arr(const char *linE) {
  int count = count_field(linE);
  if (count == -1) {
    return NULL;
  }

  char **buf = malloc(sizeof(char*) * (count+1));
  if (buf == NULL) {
    return NULL;
  }
  char **pbuf = buf;

  char *tmp = malloc(strlen(linE)+1);
  if (tmp == NULL) {
    free(buf);
    return NULL;
  }
  *tmp = '\0';
  char *ptmp = tmp;

  const char *p_line = line;
  int is_quoted = 0, is_end = 0;

  for (; ; p_line++) {
    if (is_quoted) {
      if (*p_line == '\0') {
        break;
      }

      if (*p_line == '\"') {
        if (p_line[1] == '\"') {
          *ptmp++ = '\"';
          p_line++;
          conTinue;
        }
        is_quoted = 0;
      }
      else {
        *ptmp++ = *p_line;
      }

      conTinue;
    }

    switch(*p_linE) {
      case '\"':
        is_quoted = 1;
        conTinue;
      case '\0':
        is_end = 1;
      case ',':
        *ptmp = '\0';
        *pbuf = strdup(tmp);

        if (*pbuf == NULL) {
          for (pbuf--; pbuf >= buf; pbuf--) {
            free(*pbuf);
          }
          free(buf);
          free(tmp);
          return NULL;
        }

        pbuf++;
        ptmp = tmp;

        if (is_end) {
          break;
        } else {
          conTinue;
        }

      default:
        *ptmp++ = *p_line;
        conTinue;
    }

    if (is_end) {
      break;
    }
  }

  *pbuf = NULL;
  free(tmp);
  return buf;
}

void print_student_info(struct student *stu)
{
  printf("--- student info ---\n");
  printf("%d\t%s\t%f\n", stu->id, stu->name, stu->point);
}

代码的运行结果如下所示:

$ clang 3-2.c -o 3-2
$ ./3-2             
--- Parse line result ---
result[0] =  4
result[1] = def
result[2] = 4.4 
--- student info ---
4    def   4.400000

其他分隔符

[二] 进阶篇——写入CSV中的最后,也提到在某些国家的CSV文件中,可能会使用分号(;)来作为分隔符,那么我们在解析CSV时只需要把原本判断逗号(,)的语句改变为分号(;)即可

使用库

最后,解析CSV文件更好地策略是使用别人已经写好的库,不要重复发明轮子!例如libcsv,其就是使用纯 ANSI C 写成的库,具体的安装方式可参主页,使用方式可以通过阅读其手册来进行了解,此处不再赘述。


如果想要了解偏基础的 C 语言读取写入 CSV 文件的内容,欢迎阅读:[一] 基础篇

如果想要了解进阶的 C 语言写入 CSV 文件的内容,欢迎阅读:[二] 进阶篇——写入CSV

大佬总结

以上是大佬教程为你收集整理的C语言读取写入CSV文件 [三] 进阶篇——读取CSV文件全部内容,希望文章能够帮你解决C语言读取写入CSV文件 [三] 进阶篇——读取CSV文件所遇到的程序开发问题。

如果觉得大佬教程网站内容还不错,欢迎将大佬教程推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您有任何意见或建议可联系处理。小编QQ:384754419,请注明来意。
标签: